กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3117
ชื่อเรื่อง: เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม ความตั้งใจและพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนราธิวาส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Atttudes, subjectie norms, perceived behavioral control, intentions and vegetable and fruit consumtion among the ederly in Narathiwat municipal area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กาญจนี ชิตบุตร
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ สุขภาพและอนามัย นราธิวาส;บริโภคนิสัย;พฤติกรรมผู้บริโภค นราธิวาส;การส่งเสริมสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครับและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3117
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
277401_app.pdf203.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
277401_bibli.pdf145.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
277401_ch5.pdf132.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
277401_ch4.pdf251.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
277401_ch3.pdf179.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
277401_ch2.pdf266.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
277401_ch1.pdf148.09 kBAdobe PDFดู/เปิด
277401_con.pdf86.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
277401_ab.pdf94.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
277401_ti.pdf68.54 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น