กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3116
ชื่อเรื่อง: การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Self-care and quality of life of elders bearing their grandchildren Suratthani Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นภาพร ศึกเสือ
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ สุขภาพและอนามัย;พฤติกรรมสุขภาพ;การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3116
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
264996_app.pdf237.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
264996_bibli.pdf162.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
264996_ch5.pdf81.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
264996_ch4.pdf279.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
264996_ch3.pdf116 kBAdobe PDFดู/เปิด
264996_ch2.pdf325.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
264996_ch1.pdf184.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
264996_con.pdf80.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
264996_ab.pdf80.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
264996_ti.pdf50.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น