กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3112
ชื่อเรื่อง: การรับรู้บทบาทและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nurses' role perception and actual nurses' role performance in the operation of healthy childcare center in Southern Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยรัตน์ ชูมี
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คำสำคัญ: การพยาบาล;ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน การบริหาร
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3112
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
282075_app.pdf185.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
282075_bibli.pdf135.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
282075_ch5.pdf66.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
282075_ch4.pdf156.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
282075_ch3.pdf83.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
282075_ch2.pdf281.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
282075_ch1.pdf92.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
282075_con.pdf75.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
282075_ab.pdf89.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
282075_ti.pdf179.91 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น