กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3111
ชื่อเรื่อง: เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การับรู้ความสามารถในการควบคุม ความตั้งใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำของวัยรุ่นหญิง ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพัทลุง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Atttudes, subjective norms, perceived behavioral control, intentions and low fat diet comsumption among female adolescents in Phattalung municipal area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
คำสำคัญ: บริโภคนิสัย;พฤติกรรมผู้บริโภค พัทลุง;การส่งเสริมสุขภาพ;วัยรุ่นหญิง สุขภาพและอนามัย พัทลุง
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครับและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3111
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
277405_app.pdf249.36 kBAdobe PDFดู/เปิด
277405_bibli.pdf154.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
277405_ch5.pdf122.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
277405_ch4.pdf286.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
277405_ch3.pdf181.61 kBAdobe PDFดู/เปิด
277405_ch2.pdf279.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
277405_ch1.pdf163.59 kBAdobe PDFดู/เปิด
277405_con.pdf118.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
277405_ab.pdf86.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
277405_ti.pdf67.36 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น