กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3110
ชื่อเรื่อง: การรับรู้พัฒนกิจของครอบครัว พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Perceived family developmental tasks, cigarette-smoking preventive behaviors, and cigarette-smoking behaviors among vocational adoiescents in Muang district, Nakornsrithammarat province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลพิชา ศิริสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คำสำคัญ: การสูบบุหรี่ พฤติกรรม
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3110
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
261414_app.pdf173.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
261414_bibli.pdf115.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
261414_ch5.pdf90.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
261414_ch4.pdf241.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
261414_ch3.pdf113.3 kBAdobe PDFดู/เปิด
261414_ch2.pdf205.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
261414_ch1.pdf122.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
261414_con.pdf82.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
261414_ab.pdf69.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
261414_ti.pdf48.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น