กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3108
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงของสตรีไทยมุสลิมกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influencing hypertension prevention behaviors among thai muslim women at risk of hypertension
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนิกานต์ สมจารี
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
คำสำคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ;ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วย;สตรีมุสลิม สุขภาพและอนามัย
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3108
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
296477_app.pdf166.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
296477_bibli.pdf108.16 kBAdobe PDFดู/เปิด
296477_ch5.pdf164.2 kBAdobe PDFดู/เปิด
296477_ch4.pdf208.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
296477_ch3.pdf111.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
296477_ch2.pdf214.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
296477_ch1.pdf125.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
296477_con.pdf50.61 kBAdobe PDFดู/เปิด
296477_ab.pdf77.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
296477_ti.pdf38.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น