กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3106
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างและหน้าที่ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Family structure, family functions sna sexual risk behaviors amomg female junior high-school students, Muang district Nakhon Si Thammarat Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพัตรา อักษรรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คำสำคัญ: นักเรียน พฤติกรรมทางเพศ นครศรีธรรมราช;วัยรุ่น พฤติกรรมทางเพศ
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3106
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
273684_app.pdf197.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
273684_bibli.pdf156.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
273684_ch5.pdf112.59 kBAdobe PDFดู/เปิด
273684_ch4.pdf219.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
273684_ch3.pdf139.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
273684_ch2.pdf296.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
273684_ch1.pdf165.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
273684_con.pdf87.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
273684_ab.pdf79.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
273684_ti.pdf60.92 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น