กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3075
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ของสมุนไพรไทยต่อ Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) O157 :H7
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Effect of Thai medicinal plants on enterohaemorrhagic escherichia coli (EHEC) 0157 : H7
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อมรรัตน์ หล่อธีรนุวัฒน์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คำสำคัญ: เอสเคอริเคียโคไล;พืชสมุนไพร ไทย;สารสกัดจากพืช
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3075
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
242716_app.pdf122.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
242716_bibli.pdf670.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
242716_ch5.pdf24.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
242716_ch4.pdf280.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
242716_ch3.pdf523.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
242716_ch2.pdf326.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
242716_ch1.pdf23.79 MBAdobe PDFดู/เปิด
242716_con.pdf55.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
242716_ab.pdf91.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
242716_ti.pdf14.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น