กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3058
ชื่อเรื่อง: การผลิตเซลล์ยีสต์จากน้ำมันปาล์มดิบ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Production of yeast cells from crude Palm oil
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เยาวลักษณ์ ดิสระ
ขนิษฐา ณัฐนนท์วรกานต์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คำสำคัญ: ยีสต์;น้ำมันปาล์ม
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3058
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
177679.pdf6.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น