กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3050
ชื่อเรื่อง: ยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนและการประยุกต์ใช้ในการผลิตเอทานอล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Themotolerant yeasts and application for ethanol production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล โตอ่อน
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คำสำคัญ: ยีสต์;เอทานอล การผลิต
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3050
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
272536_app.pdf3.19 MBAdobe PDFดู/เปิด
272536_bibli.pdf105.68 kBAdobe PDFดู/เปิด
272536_ch4.pdf66.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
272536_ch3.pdf309.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
272536_ch2.pdf164.59 kBAdobe PDFดู/เปิด
272536_ch1.pdf211.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
272536_con.pdf112.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
272536_ab.pdf89.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
272536_ti.pdf41.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น