กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2844
ชื่อเรื่อง: การศึกษาแบบ Case Control เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กับการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The relationship between pesticide exposure and lymphoma : a case control study in the Southern part of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิชญา ตันติเศรณี
ธัญลักษณ์ ขวัญสุข
Faculty of Environmental Management (Environmental Management)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: ยากำจัดศัตรูพืช ไทย (ภาคใต้);สารเคมีทางการเกษตร;มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2844
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
212904.pdf6.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons