กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2827
ชื่อเรื่อง: การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในสถานีอนามัย จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Environment health management for prevention of nosocomial infection in health centers in Changwat Songkhla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สีลม แจ่มอุลิตรัตน์
อดุล สุวรรณกาญจน์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: อนามัยสิ่งแวดล้อม สงขลา;โรคติดเชื้อในสถานีอนามัย การป้องกัน สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2827
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
218297.pdf6.95 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น