กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2803
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factor related to parents's willngness to participate in Health-promoting schools, Songkhla province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รชตวรรณ รอดผล
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
คำสำคัญ: บริการสุขภาพในโรงเรียน สงขลา;การส่งเสริมสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2803
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
271770_app.pdf185.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
271770_bibli.pdf139.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
271770_ch5.pdf148.61 kBAdobe PDFดู/เปิด
271770_ch4.pdf298.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
271770_ch3.pdf141.16 kBAdobe PDFดู/เปิด
271770_ch2.pdf293.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
271770_ch1.pdf141.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
271770_con.pdf87.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
271770_ab.pdf96.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
271770_ti.pdf53.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น