กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2791
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดพัทลุง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors related to the operating achievement of health-promoting school in phatthalung province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิภา วีระกิติกุล
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
คำสำคัญ: บริการสุขภาพในโรงเรียน พัทลุง;การส่งเสริมสุขภาพ;โรงเรียน บริการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2791
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
296222_app.pdf617.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
296222_bibli.pdf135.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
296222_ch5.pdf74.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
296222_ch4.pdf186.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
296222_ch3.pdf111.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
296222_ch2.pdf235.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
296222_ch1.pdf115.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
296222_con.pdf50.43 kBAdobe PDFดู/เปิด
296222_ab.pdf92.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
296222_ti.pdf47.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น