สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา ... 36

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
การใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา ... 0 1 0 1 7 0 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
90981.pdf 27
license.html 10

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
ซาอุดิอาระเบีย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู