กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2695
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของศึกษาธิการอำเภอกับขวัญในการปฎิบัติงานของบุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 3 และ 4
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุธาสินี บุญสวยขวัญ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
คำสำคัญ: ศึกษาธิการอำเภอ;อำนาจบริหาร;ขวัญในการทำงาน
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2695
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
164041.pdf6.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น