กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2669
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Participation in planning process for educational quality assurance of secondary school teachers and administrators, Changwat Yala
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรษมน สุวรรณอินทร์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
คำสำคัญ: ประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผน;การวางแผนการศึกษา ยะลา
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2669
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
233169.pdf5.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น