กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2667
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกับบทบาทของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นเรศ สิงห์คีพงศ์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
คำสำคัญ: คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ นครศรีธรรมราช;การศึกษาขั้นประถม การบริหาร นครศรีธรรมราช
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2667
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
145956.pdf1.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น