สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกับบทบาทของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 32

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกับบทบาทของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 3 2 0 1 2 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
145956.pdf 14
license.html 10

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
ประเทศไทย 2

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Pattaya 2