สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผู้บริหารกับความต้องการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุง 49

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผู้บริหารกับความต้องการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุง 0 0 1 1 11 2 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
88892.pdf 38
license.html 13

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
ประเทศไทย 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู