กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2663
ชื่อเรื่อง: ทักษะการบริหารงาน และประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Administrative skills and academic administrative efficiency of elementary school administrators in Changwat Yala
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมศักดิ์ ด่านเดชา
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
คำสำคัญ: โรงเรียน การบริหาร ยะลา;ผู้บริหารโรงเรียน ยะลา
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2663
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
211248.pdf383.67 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น