กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2660
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของศึกษาธิการอำเภอกับความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: REtationship between leadership styles of district superintendents and job satisfaction and performance efficiency of education officers under the district superintendents offices in the south
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อัสมูนี เจ๊ะอุบง
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
คำสำคัญ: ศึกษาธิการอำเภอ ไทย (ภาคใต้);นักวิชาการศึกษา ความพอใจในการทำงาน ไทย (ภาคใต้);ภาวะผู้นำ;ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2660
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
208533.pdf2.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น