สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของศึกษาธิการอำเภอกับความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ... 49

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของศึกษาธิการอำเภอกับความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ... 0 0 3 1 7 0 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
208533.pdf 23
license.html 10

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู