กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2655
ชื่อเรื่อง: การปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภิญโญ ศรีวงศ์ษา
คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
คำสำคัญ: โรงเรียนประถมศึกษา การบริหาร นครศรีธรรมราช;ผู้บริหารโรงเรียน การทำงาน นครศรีธรรมราช;การปฏิรูปการศึกษา นครศรีธรรมราช
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2655
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
145409.pdf3.78 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น