กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2318
ชื่อเรื่อง: ผลของวัตถุดิบพืชต่อประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการเจริญเติบโตของปลานิลแดงแปลงเพศ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of plant material on digestibility and growth performance in the sex - reversed red tilapia (Oreochromis niloticus (Linnaeus) X oreochromis mossambicus (Peters))
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณชัย พรหมเกิด
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
คำสำคัญ: ปลานิลแดง อาหาร;ปลานิลแดง การเจริญเติบโต
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(วาริชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2318
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:530 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
237097_app2.pdf85.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
237097_app1.pdf214.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
237097_bibli.pdf116.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
237097_ch5.pdf59.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
237097_ch4.pdf121.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
237097_ch3.pdf156.2 kBAdobe PDFดู/เปิด
237097_ch2.pdf161.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
237097_ch1.pdf271.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
237097_con.pdf117.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
237097_ab.pdf102.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
237097_ti.pdf81.7 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น