กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1993
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการออกแบบงานถนนทางด้านเรขาคณิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of a computer program for highway geometric design
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิวัฒน์ สุทธิวิภากร
ชัยฤกษ์ เมษสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง))
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)
คำสำคัญ: โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ถนน การออกแบบและการสร้าง
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1993
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:220 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
177682.pdf12.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น