กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1990
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการออกแบบผิวทาง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of a Computer program for pavement design
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิวัฒน์ สุทธิวิภากร
ปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง))
คำสำคัญ: ถนน การออกแบบและการสร้าง
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1990
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:220 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
205258.pdf12.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น