กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1982
ชื่อเรื่อง: การจัดการจราจรในพื้นที่ : กรณึศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Local area trafffic management : Phuket case study
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัชชัย วงศ์สุภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง))
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)
คำสำคัญ: จราจร การจัดการ ภูเก็ต;การขนส่ง ภูเก็ต
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1982
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:220 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
272810_app.pdf9.18 MBAdobe PDFดู/เปิด
272810_bibli.pdf69.43 kBAdobe PDFดู/เปิด
272810_ch5.pdf101.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
272810_ch4.pdf10.24 MBAdobe PDFดู/เปิด
272810_ch3.pdf118.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
272810_ch2.pdf7.65 MBAdobe PDFดู/เปิด
272810_ch1.pdf767.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
272810_con.pdf251.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
272810_ab.pdf84.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
272810_ti.pdf83.97 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น