กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1971
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมารดาในการสร้างเสริมสุขภาพบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influecing mothers' behaviors in promoting the health of children with cancer
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นงลักษณ์ เล่งน้อย
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลเด็ก)
คำสำคัญ: มะเร็ง โรค;การส่งเสริมสุขภาพ;มารดาและบุตร
วันที่เผยแพร่: 2548
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเด็ก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1971
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:645 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
272222_app.pdf212.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
272222_bibli.pdf125.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
272222_ch5.pdf95.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
272222_ch4.pdf204.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
272222_ch3.pdf111.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
272222_ch2.pdf300.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
272222_ch1.pdf130.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
272222_con.pdf77.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
272222_ab.pdf79.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
272222_ti.pdf45.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น