กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1969
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเด็กของผู้ดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The relationship between knowledge, health perceptions and behaviors in caring for children with leukemia of caregivers in tertiary hospitals, Southern Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อำไพย แก้วบันฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลเด็ก)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
คำสำคัญ: มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก;ผู้ดูแลเด็ก
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเด็ก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1969
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:645 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
293219_app.pdf184.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
293219_bibli.pdf138.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
293219_ch5.pdf83.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
293219_ch4.pdf179.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
293219_ch3.pdf128.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
293219_ch2.pdf206.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
293219_ch1.pdf167.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
293219_con.pdf98.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
293219_ab.pdf101.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
293219_ti.pdf76.05 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น