กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1934
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างในการขายยางแผ่นผ่าน ตลาดกลางและตลาดท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุมพล พลูศิริ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: ยางพารา การตลาด;ชาวสวน ภาวะเศรษฐกิจ
วันที่เผยแพร่: 2537
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1934
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
57954.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น