กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1924
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรกรรมในภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Opinions of teachers towards vocational education in the rural development project of agricultural colleges in Southern Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสริมศิริ กระสินธุ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท;การพัฒนาการเกษตร;เกษตรกรรม การศึกษาและการสอน;เกษตรกรรม หลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1924
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
244609_app.pdf275.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
244609_bibli.pdf209.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
244609_ch5.pdf256.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
244609_ch4.pdf2.37 MBAdobe PDFดู/เปิด
244609_ch3.pdf144.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
244609_ch2.pdf562.68 kBAdobe PDFดู/เปิด
244609_ch1.pdf95.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
244609_con.pdf94.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
244609_ab.pdf89.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
244609_ti.pdf17.14 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น