Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.019 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การยอมรับวิธีปฏิบัติที่ได้รับการแนะนำการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในจังหวัดปัตตานีชัยยศ โลหภาษัย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2545ความต้องการบริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของผู้เลี้ยงกุ้ง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาพรรณทิพา ขวัญเกื้อ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2545ความคิดเห็นของผู้บริหารในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตบุญรัตน์ บุญช่วย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2545ความพึงพอใจของอาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคใต้ตอนล่างที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตทัศนีพร ศรีวัฒนะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้คืนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา; รัศมี สว่างผล; พัฒนาการเกษตร