Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การปรับตัวในการประกอบอาชีพของสมาชิกครัวเรือนเกษตรในชุมชนบ้านท่าพรุ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสบัญชา สมบูรณ์สุข; สุชัญญา เหนือเมฆ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560การศึกษาความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรกรในระบบเกษตรบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงพิไลวรรณ ประพฤติ; กนกวรรณ ชุมอินทร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; เสาวลักษณ์ ผลเจริญ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการเพาะปลูกยางพาราสำหรับประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผู้เก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา กรณีศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนฤมล พฤกษา; ณัฐสุดา วัยวุฒิ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2562แนวทางการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางพาราสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; ปาริฉัตร รุ่งเรืองณัฐกุล
2561การศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำกลุ่มชาวนาในพื้นที่การรุกล้ำของน้ำเค็ม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; วิลัยพร เส้งวุ่น; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560ความต้องการสารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาอรัญญา รัตนไชย; เสาวณีย์ เล็กบางพง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560กระบวนการเรียนรู้ของแกนนำเกษตรกรเพื่อการพัฒนาตนเองและสวนยางพาราแบบวนเกษตร : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาประกาศ สว่างโชติ; ผกามาศ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560การรับรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; วลัยลักษณ์ บุษบงค์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การปรับตัวด้านสังคม เศรษฐกิจ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา ภายใต้ภาวะวิกฤตราคายางพาราตกต่ำนฤมล พฤกษา; จักรรัตน์ พรหมบุตร; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร