Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 29 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การวิเคราะห์ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนจากการ เปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชอยุทธ์ นิสสภา; อัจฉรา ทองประดับ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ระบบเกษตรและสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง และโคเนื้อลูกผสม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; ชฎารัตน์ บุญจันทร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2551ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของเกษตรกร ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสศิริจิต ทุ่งหว้า; ฮาฟีซา เมาะมิง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552การศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานีอยุทธ์ นิสสภา; รัตนา อุ่นจันทร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2557การศึกษาระบบการทำฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะร่วมกับกิจกรรมการเกษตรอื่น ในตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลสมยศ ทุ่งหว้า; ปัทมา หมาดทิ้ง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ำยางสด ในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; อารีย์ จันแก้ว; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2555การประเมินผลโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ :กรณีศึกษา จังหวันนราธิวาสอยุทธ์ นิสสภา; กฤษณี คงสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของพนักงานสงเคราะห์สวนยางในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; มิลินภัทท์ บุญคงมา
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; วนิดา สุจริตธุระการ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2554การสร้างแบบจำลองระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่บัญชา สมบูรณ์สุข; อุมาภรณ์ อุดมผล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร