Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-39 of 39 (Search time: 1.133 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การมีส่วนร่วมและความคิดเห็นของสมาชิกกับการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดตรังบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; พัชรี คีรีนารถ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2549การปรับตัวด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางในระบบการทำฟาร์มสวนยางขนาดเล็กที่มีกิจกรรมการทำนาร่วมในตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงรจเรข หนูสังข์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2544ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระบบการผลิตยางพารา อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีเสริมศักดิ์ รักบำรุง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2545การยอมรับวิธีปฏิบัติที่ได้รับการแนะนำการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในจังหวัดปัตตานีชัยยศ โลหภาษัย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2545ความคิดเห็นของผู้บริหารในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตบุญรัตน์ บุญช่วย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
2545ความต้องการบริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของผู้เลี้ยงกุ้ง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาพรรณทิพา ขวัญเกื้อ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2546การตัดสินใจระบบการทำการเกษตรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงชัชวาล พัดแดง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
2542การตั้งถิ่นฐาน ระบบการถือครอง และการใช้ทรัพยากรของชุมชนในเขตป่า อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลสมยศ ทุ่งหว้า; วิจารณ์ ธานีรัตน์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การยอมรับวิธีปฏิบัติที่ได้รับการแนะนำในการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; ตรัยรัตน์ อิสรภาค; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร