Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ผลสัมฤทธิ์ ความคงทน และเจตคติทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมและการสอนตามปกติิอดิศา เตียว; จิราพร สุขกรง; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2557การศึกษาตัวบ่งชี้ศักยภาพและการสำรวจความเป็นไปได้ในการยกเว้นการเรียนรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจอมใจ สุทธินนท์; สาวิตรี มะดอมะ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2555การให้ข้อมูลย้อนกลับของครูสอนภาษาอังกฤษและทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการได้รับข้อมูลย้อนกลับของครูมณฑา จาฏุพจน์; ฮัซมีนี ยูโซะ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2556ประสิทธิผลของกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษต่อการเรียนรู้และความคงทนของคำศัพท์และความสามารถด้านการพูดมณฑา จาฏุพจน์; มาริสา กาสุวรรณ์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2555การสำรวจความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประเมินตำราเรียนในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานสายงานปิโตรเลียมนอกชายฝั่งมณฑา จาฏุพจน์; ฐมณฑ์ปวีร์ เพชรรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2559ผลของการใช้วีดีโอที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพและวีดีโอที่ไม่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพเพื่อพัฒนาความสามารถทางการฟังสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชลลดา เลาหวิริยานนท์; ฐิตินันท์ อาจหาญ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2553การบูรณาการเทคนิคการตั้งคำถามและการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและนิสัยรักการอ่านวราภรณ์ ศรีเพ็ชรพันธุ์; จิรา จันทร์ทอง; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์