Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ผลสัมฤทธิ์ ความคงทน และเจตคติทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมและการสอนตามปกติิอดิศา เตียว; จิราพร สุขกรง; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2557การศึกษาตัวบ่งชี้ศักยภาพและการสำรวจความเป็นไปได้ในการยกเว้นการเรียนรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจอมใจ สุทธินนท์; สาวิตรี มะดอมะ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2556ประสิทธิผลของกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษต่อการเรียนรู้และความคงทนของคำศัพท์และความสามารถด้านการพูดมณฑา จาฏุพจน์; มาริสา กาสุวรรณ์; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษกับความรู้ด้านคำศัพท์และการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนิสากร จารุมณี; สุริยา หว่าหลำ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์