Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การประเมินความเสี่ยงของหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีไพศาล วุฒิจำนงค์; สุรชาติ วิชัยดิษฐ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปลาหมึกแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; อิศวรี ทุมรัตน์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552การปรับปรุงระบบการจัดการและการจำลองสถานการณ์ของคลังสินค้าเครื่องดื่มน้ำผลไม้ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; อรวรรณ มัชฌิมาจิต; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำหวานทิ้งจากโรงงานน้ำอัดลมกิตติ เจิดรังษี; อรอุมา เผือกชาย; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552คุณลักษณะของกระดาษเคลือบที่มีสมบัติต่อต้านแบคทีเรียศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; กิตติมา เจริญสุข; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552แนวทางการจัดการความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอดไพรัตน์ โสภโณดร; มาดีนา น้อยทับทิม; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552ประสิทธิผลของการจัดการความปลอดภัยอาหารจากการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องไพรัตน์ โสภโณดร; สาวิตรี ณุวงศ์ศรี; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร