กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17762
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทุนในการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A Study of Capitals for Livelihoods of Rubber Farmer Households A Case Study in Na Thawi District, Songkhla Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บัญชา สมบูรณ์สุข
ณัฐกานต์ ด้วงทอง
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: ค่าจ้างในภาคเกษตรกรรม นาทวี (สงขลา);ชาวสวนยางพารา รายได้ นาทวี (สงขลา);เกษตรกร รายได้ นาทวี (สงขลา)
วันที่เผยแพร่: 2020
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17762
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
446544.pdf2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons