กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17729
ชื่อเรื่อง: การตัดสินใจในการเลือกระบบกรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Decision Making in Selection of Rubber Tapping Systems of Rubber Small Holders in Na Thawi District, Songkhla Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บัญชา สมบูรณ์สุข
พรวิกา มากวิจิต
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: เกษตรกร การตัดสินใจ นาทวี (สงขลา);ยางพารา การผลิต;ยางพารา การกรีด
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17729
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
441735.pdf1.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons