กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17330
ชื่อเรื่อง: ผลของสารออกฤทธิ์ต้านตัวรับแองจิโอเทนซิน-II ต่อการดูดกลับของหลอดไตฝอยส่วน proximal : ศึกษาโดยวิธีลิเทียมเคลียรานซ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of Angiotensin II receptor antagonist on rat Proximal tubular reabsorption : a lithium Clearance study
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
ศิริวรรณ แซ่เตียว
Faculty of Science (Biology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คำสำคัญ: แองจิโอเทนซิน;หลอดไต;ลิเทียมเคลียรานซ์
วันที่เผยแพร่: 2543
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17330
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:330 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
177590.pdf4.65 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons