กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17301
ชื่อเรื่อง: การรับรู้ของเกษตรกรและผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการสนับสนุนแผนการผลิต ภายใต้แผนงานระบบการผลิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Farmers' perception and program outcomes regarding supportable production project under the production system program
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกรียงศักดิ์ ปัทมเลขา
สมชัย วิสารทพงศ์
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: การส่งเสริมการเกษตร;โครงการสนับสนุนแผนการผลิต;เกษตรกร ภาวะเศรษฐกิจ
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17301
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
131322.pdf6.67 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons