กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16933
ชื่อเรื่อง: นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากห ลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ: นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากห ลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ ๓ ของประเทศไทย และเป็นนโยบายฉบับแรกที่ประเทศไทยจัดทาขึ้นในฐานะประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Conventionon Biological Diversity : CBD) โดยนโยบายดังกล่าวมีการกาหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) รวมทั้งตอบสนองแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเปูาหมายในการลดการสูญเสียความหลากหลายท างชีวภาพลง อย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นฐานทรัพยากรและฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ดาเนินการติดตามประเมินผลนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ .ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ในระยะ ครึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานตามกลยุทธ์ แผนงาน มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่กาหนดขึ้น และนามาวิเคราะห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การนานโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานฯ ได้กาหนดให้มีการติดตามประเมินผล นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ในระยะสิ้นสุดแผน เพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานภายใต้นโยบายดังกล่าวในภาพรวมนาเสนอคณะอนุกรรมการ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และนาไปผนวกในรายงานเพื่อนาเสนอต่อสานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16933
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น