กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16911
ชื่อเรื่อง: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน(การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;การกัดเซาะชายฝั่งทะเล;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้มีการศึกษาสำรวจ และจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาระยะยาว และแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ลุ่มน้้าร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในการดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16911
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น