Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16911
Title: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน(การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ)
Authors: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Keywords: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;การกัดเซาะชายฝั่งทะเล;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร
Issue Date: 2557
Publisher: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Abstract: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้มีการศึกษาสำรวจ และจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาระยะยาว และแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ลุ่มน้้าร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในการดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16911
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.