กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15921
ชื่อเรื่อง: รายงานสถานการณ์ปะการัง-หญ้าทะเล 2558
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15921
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
รายงานสถานการณ์ปะการัง-หญ้าทะเล 2558.pdf6.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น