กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15917
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะายฝั่งทะเลของประเทศสไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15917
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น