กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15911
ชื่อเรื่อง: รายงานรวบรวมข้อมูล ฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียด: เป็นรายงานภาพรวมสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลจังหวัดสงขลาด้วย หน้า 92
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15911
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
รายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง.pdf9.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น