กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15910
ชื่อเรื่อง: ทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดพัทลุง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักอนุรักษทรัพยากรป่าชายเลน
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: กุม-2555
บทคัดย่อ: เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในประเทศไทย เป็นระบบและยั่งยืน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รวบรวมเอกสาร รวมถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ จัดทำเป็นหนังสือ เรื่องพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย (แยกเป็นรายจังหวัด) เล่มนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดพัทลุง โดยใช้ข้อมูลแนวเขตป่าชายเลน ซึ่งได้จาการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี 2543 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกับภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี 2552 นำมาซ้อนทับกับแผนที่ภูมิประเทศ (Topo Map) ของกรมแผนที่ทหาร ชุด L7018 ซึ่งมีเนื้อหาภายในครอบคลุมทั้งด้านลักษณะกายภาพทั่วไป โดยมีแผนที่ป่าชายเลนและข้อมูลเฉพาะของแต่ละอำเภอ นำมาใช้ประกอบการแสดงพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจ นักศึกษาและนักวิชาการ ในการสืบค้น อ้างอิงข้อมูล ทั้งในเชิงพื้นที่และรายจังหวัด ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนต่อไป
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15910
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพัทลุง.pdf7.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น